เรียน  ศธภ. และ ศธจ.

หนังสือ สป. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/1676 – 1677 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การรับ Token key เพื่อใช้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่านเครือข่าย Internet

 

ศธภ.

ศธจ.