เรียน  ศึกษาธิการภาค 1 – 18

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/13056 ลงวันที่ 4 กันยายน 2561 เรื่องขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดโรงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด