หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว 480 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่องกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     ดาวน์โหลด