แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกำหนดสถานที่ตั้ง ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้