มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปฏิบัติราชการแทน ที่ ศธ 0201.4/2786 (3 ก.ค. 2561)