หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว(ล) 10948 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 เรื่องร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ      ดาวน์โหลด