หนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0305/ว 42 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช้ที่ราชพัสดุ     ดาวน์โหลด