หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433/ว 191 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่องจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ดาวน์โหลด