หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 34 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ     ดาวน์โหลด