หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 364 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เรื่องการดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากสัญญาร่วมทุนสิ้นสุดลง     ดาวน์โหลด