หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 332 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม)     ดาวน์โหลด