หนังสือสำนักอำนวยการ สป. ที่ ศธ 0201.5/9112 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหน่วยงานท่านเพื่อชำระหนี้บุคคลที่สามในวันที่ 26 มิถุนายน 2561     ดาวน์โหลด