หนังสือ สป. ที่ ศธ 0201.5/1384 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่องแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 122) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการขึ้นไป”     ดาวน์โหลด