การเตรียมการเพื่อดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ ซึ่งเป็นมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางให้ได้รับราคายางที่เป็นธรรม (28-02-61)     รายละเอียด