ขอให้คัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมรับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา รุ่นที่ ๒

คุณลักษณะอันพึงประสงค์การเป็นผู้ที่มีลักษณะของบุคคลจิตสาธารณะ

ใบสมัครเข้ารับการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ