แผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักอำนวยการ สป.

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560 (หน้าลงลายมือชื่อ)

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560