bga

 

สำนักอำนวยการ สป. ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งการจัดระบบการอำนวยการและการประสานราชการของผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร การบริหารงานการคลังและสินทรัพย์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
 4. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงในงานที่เกี่ยวกับ การศึกษาแห่งชาติหรืองานอื่น ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นงานที่มิได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดใน สังกัดกระทรวง
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

รายนามผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.

 1. นางจรรยา ชวนานนท์                 พ.ศ. 2546 – 2553
 2. นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี         พ.ศ. 2553 – 2556
 3. นางสาวนฤมล ไทยวิรัช              พ.ศ. 2556 – 2557
 4. นางเบญจรงค์ ศรีเนตร                พ.ศ. 2557 – 2558
 5. นางสาวผุสดี เขตสมุทร              พ.ศ. 2558 – 2561
 6.  นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ        พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน