ยุทธศาสตร์

 1.  พัฒนาระบบอำนวยการและประสานราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง ให้มีประสิทธิภาพ
 2.  พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง ตามหลักธรรมาภิบาล
 3.  พัฒนาระบบงานและการบริหารงานคลังและสินทรัพย์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง ตามหลักธรรมาภิบาล
 4.  พัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

 1.  หน่วยงานมีระบบอำนวยการและปะสานราชการที่มีประสิทธิภาพ
 2.  บุคลากรของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
 3.  ผู้รับบริการด้านการคลังได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 4.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการสอดคล้องกับนโยบายการประชาสัมพันธ์ของชาติ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาล หน่วยงานรัฐบาล และประชาชน

กลยุทธ์

 1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถอำนวยการและประสานราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  พัฒนาระบบงาน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถบริหารงานบุคคลและบริหารงานคลังและสินทรัพย์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.  พัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน