บุคลากรสำนักอำนวยการ สป.

นายสุเทพ   แก่งสันเทียะ

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.

                                                                 

น.ส.รีวรรณ บัณฑุศิลาอาตน์               นายบัลลังก์  โรหิตเสถียร                     นางสุภัทรา  ทูลฉลอง                        นางทัศนีย์ ไวปัญญา

 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป               หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกลาง              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

                                                     

  นายอภิชาต กิตติวรรธนะ                           นายปัญญา บูรณะนันทสิริ                          นายพงศ์ธร พนมสิงห์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลัง                         หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการ                      หัวหน้าศูนย์บริการประชาชน

      และสินทรัพย์                                           และประสานราชการ 

 

โครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักอำนวยการ สป.

จำนวนบุคลากรของสำนักอำนวยการ สป.