bga

 

สำนักอำนวยการ สป. ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งการจัดระบบการอำนวยการและการประสานราชการของผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน การบริหารงานบุคคล การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร การบริหารงานการคลังและสินทรัพย์ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
  3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวง
  4. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงในงานที่เกี่ยวกับ การศึกษาแหงชาติหรืองานอื่น ที่เกี่ยวของซึ่งเปนงานที่มิไดอยู่ในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดใน สังกัดกระทรวง
  5. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย

 

รายนามผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป.

  1. นางจรรยา ชวนานนท์                 พ.ศ. 2546 – 2553
  2. นางวิภารัตน์ รัตนเลิศนาวี           พ.ศ. 2553 – 2556
  3. นางสาวนฤมล ไทยวิรัช              พ.ศ. 2556 – 2557
  4. นางเบญจรงค์ ศรีเนตร                พ.ศ. 2557 – 2558
  5. นางสาวผุสดี เขตสมุทร              พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน