แบบสำรวจรายการทรัพย์สิน     ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)     รายละเอียด

หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ 2     ดาวน์โหลด

แผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด

รายชื่อกฎหมายแปลเป็นภาษากลางอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ดาวน์โหลด

เอกสารด้านการเงินการคลัง     รายละเอียด

เอกสารด้านการบริหารงานบุคคล     รายละเอียด

มาตรการประหยัดกระดาษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      ดาวน์โหลด

บัญชีรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     ดาวน์โหลด