แบบฟอร์มการรายงานผล รอบ 12 เดือน     ดาวน์โหลด 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลด

การดำเนินการตามแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑     ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลบุคลากรในสังกัด สป. เพื่อใช้ในการทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนสามัญ     ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  รอบ 9 เดือน     ดาวน์โหลด

การกำหนดกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลด

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด

แบบสำรวจรายการทรัพย์สิน     ดาวน์โหลด

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)     รายละเอียด

หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ 2     ดาวน์โหลด

แผนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด

รายชื่อกฎหมายแปลเป็นภาษากลางอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ดาวน์โหลด

เอกสารด้านการเงินการคลัง     รายละเอียด

เอกสารด้านการบริหารงานบุคคล     รายละเอียด

มาตรการประหยัดกระดาษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      ดาวน์โหลด

บัญชีรหัสพยัญชนะและเลขประจำเจ้าของเรื่องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     ดาวน์โหลด